Магазин за бебешки и детски стоки

Меню
Меню

Общи условия

Общи условия на РООН ООД за ползване на интернет магазина https://visvitalis.bg/ и за извършването на покупки на стоки през него

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са приети от РООН ООД (наричано по-долу само "Доставчик") на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 • Условията за ползване на уебсайта https://visvitalis.bg/ (наричан по-долу само "Сайт") от Ползвателите на предлаганите от него услуги;
 • Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 • Правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Приемам Общи условия" в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на "гост" на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

(6) Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(7) Маркирането на полето (чекбокса) "Приемам Общи условия" в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на "гост" на Сайта създава необорима презумпция, че:

 1. Ползвателят се е запознал с настоящите Общи условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) "Приемам Общи условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
 2. Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (в случай, че Ползвателят има качеството на "потребител" по смисъла на Закона за защита на потребителите).

II. ДАННИ ЗА РООН ООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: РООН ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, ПК 4006, бул. Шести Септември № 268

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, ПК 4006, бул. Шести Септември № 268

4. Данни за кореспонденция: България, Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, ПК 4006, бул. Шести Септември № 268; e-mail: [email protected]; тел. +359 879 886 698; тел. 032/62 30 67

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205733019 (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията)

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 205733019

7. Информация за предоставените от Доставчика други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да съхраняват на траен носител всяка писмена кореспонденция с Доставчика, включително датата и часа на тази кореспонденция: освен комуникацията по електронна поща, Доставчикът предоставя възможност за онлайн комуникация с Ползвателите и Ползвателите-потребители и по следните канали:

7.1. Чрез изпращане на съобщения чрез Facebook страницата на Доставчика, намираща се на електронен адрес: https://www.facebook.com/VisVitalisOfficial. В случай, че Ползвателите и Ползвателите-потребители желаят да използват този комуникационен канал, те могат да изпращат съобщения до Доставчика чрез бутона "Send message" на горепосочената Фейсбук (Facebook) страница на Доставчика. В този случай отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от Доставчика по същия комуникационен канал - чрез услугата на Facebook страницата на Доставчика за обмен на писмени съобщения.

8. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София 1000, ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

e-mail: [email protected], [email protected]

уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 

адрес: гр. София 1000, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: (02) 980 25 24 

факс: (02) 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

уебсайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет - https://visvitalis.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Сайта стоки, включително следното:

1. Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да подават поръчки за покупка като "гости" на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя;

3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;

5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане;

6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;

7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет;

9. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://visvitalis.bg/. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия Договорът се счита за сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправянето на своето предложение за сключване на договор за покупко-продажба с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва - предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки, добавяне на артикули в кошницата за покупки, увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул, промяна на адреса за доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 8 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.

(5) Ползвателите на Сайта, имат правото да ползват търговски отстъпки от обявените цени при всяка своя покупка през Сайта на стока, която не участва в други промоции, като използват промо кодове както следва:

 1. При онлайн поръчка, чиято крайна цена на продуктите (с изключение на промоционалните стоки) надвишава 400 лв. - отстъпка в размер 5 на сто, чрез използването на промо код "PROMO5";
 2. При онлайн поръчка, чиято крайна цена на продуктите (с изключение на промоционалните стоки) надвишава 800 лв. - отстъпка в размер 7 на сто, чрез използването на промо код "PROMO7";
 3. При онлайн поръчка, чиято крайна цена на продуктите (с изключение на промоционалните стоки) надвишава 1000 лв. - отстъпка в размер 9 на сто, чрез използването на промо код "PROMO9";
 4. При онлайн поръчка, чиято крайна цена на продуктите  (с изключение на промоционалните стоки) надвишава 1500 лв. - отстъпка в размер 11 на сто, чрез използването на промо код "PROMO11".

Тези отстъпки чрез промо кодове не важат при пазаруването на стоки в промоция и не могат да бъдат комбинирани с други промоции или промо кодове.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта. 

(7) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

(8) Доставката на поръчки, направени от Сайта на Доставчика се извършва от куриерски фирми "Спиди" АД, "Ин Тайм" ООД и "Европът 2000" АД. Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес или до офис на куриерска фирма на територията на Република България са, както следва:

Поръчки с избран метод на доставка - In Time или Европът (до адрес и офис):

 • За поръчки на стойност до 80.00 лв., доставката за цяла България е 5.00 лв.
 • За поръчки на стойност над 80.00 лв., доставката е БЕЗПЛАТНА

Поръчки с избран метод на доставка - Speedy:

При поръчки на обща стойност под 80.00 лв. и метод на доставка до офис на Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е 5.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 7.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 12.00 лв.

При поръчки на обща стойност над 80.00 лв. и метод на доставка до офис на Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е БЕЗПЛАТНА
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 7.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 12.00 лв.

При поръчки на обща стойност под 80.00 лв. и метод на доставка до адрес със Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е 5.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 9.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 17.00 лв.

При поръчки на обща стойност над 80.00 лв. и метод доставка до адрес със Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е БЕЗПЛАТНА
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 9.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 17.00 лв.

Доставката на поръчки с общо тегло над 6 кг. при поръчки над 80.00 лв. е БЕЗПЛАТНА единствено при избран метод на доставка с куриерска фирма "Ин Тайм" ООД или "Европът 2000" АД. Доставката на поръчки над 80.00 лв. със "Спиди" АД е БЕЗПЛАТНА (до офис и до адрес) единствено за поръчки с общо тегло до 6 кг. Поръчки с общо тегло над 20 кг. се изпращат единствено с куриерски фирми "Ин Тайм" ООД и "Европът 2000" АД.

Ако Потребителят изрично изяви желание поръчката му да бъде изпълнена от друга куриерска фирма, то Потребителят се задължава да заплати транспортните разходи по доставката на поръчаната от него стока.

Доставчикът си запазва правото, по своя преценка, да достави поръчката чрез друга куриерска фирма, различна от посочената в поръчката, като предварително уведоми за това Потребителя посредством телефонен разговор или чрез съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от Потребителя в данните му за поръчка.

(9) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите Общи условия.

(10) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от Търговския закон е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Доставчикът не гарантира изрично наличието на поръчаната от Потребителя стока към момента на направата на поръчката от страна на Потребителя. При неналичност на поръчаната от Потребителя стока, Доставчикът ще се свърже с Потребителя и ще го уведоми за това обстоятелство чрез телефонен разговор и чрез съобщение на адреса на електронната поща на Потребителя.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

(3) Недееспособни лица нямат право да правят електронни изявления чрез сайта. В съответствие с утвърдената (и единствено възможна) практика в световен мащаб, удостоверяването на навършената възраст на Ползвателите се извършва чрез съответно електронно изявление от тях, в рамките на процеса на размяна на електронни изявления през сайта. 

(4) Доставчикът не носи отговорност в случай, че до него са отправени електронни изявления от лице, което не е титуляр на съответното име и парола, но е ползвало същите. Отговорността за съхраняването на тайната на съответното име и парола е на техния титуляр.

(5) Доставчикът не носи отговорност в случаите на отправяне до него на електронни изявления от недееспособно лице. Отговорността за ограничаване и регулиране на достъпа на непълнолетни лица до сайта се носи изцяло от техните родители, настойници и попечители.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. КЛИЕНТСКИ СТАТУТ НА “ГОСТ” НА САЙТА

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия. Приемане на настоящите Общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Ползвателя.

(2) Сайтът предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут "гост", при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и от профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(4) С попълването на данните си и натискане на бутона "Приемам Общи условия" (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил или подаването на поръчка от Ползвател със статут на "гост" на Сайта) Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) или подаване на поръчка за покупка от лице със статут на "гост" на Сайта (поръчки от Ползватели със статут на "гости" на Сайта);

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола, респективно, чрез използване на процедурата за подаване на поръчки от Ползватели със статут на "гости" на Сайта;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика;

(8) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако има издадена такава. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

 1. Съответните поръчани от Ползвателя стоки не са налични при Доставчика към момента на обработване на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки. В такъв случай Доставчика се задължава да уведоми Потребителя за неналичността на поръчаната от него стока чрез телефонен разговор и електронно съобщение, изпратено на електронната поща на Потребителя, посочена от него в данните му за поръчка.
 2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита за сключен в момента, в който Доставчикът потвърди изпълнението на поръчката чрез електронно съобщение до Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако има издадена такава. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно - при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на поръчката и номера на товарителницата (ако има издадена такава) за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя, а при поръчки от Ползватели със статут на "гост" на Сайта) същите се посочват в потвърждението на поръчката.

(3) Счита се, че Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка отделна стока, заявена от Ползвателите, независимо че стоките са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово), наведнъж при тяхната доставка (наложен платеж), чрез банков трансфер, или чрез сключване на договор с кредиторски фирма за разсрочено изплащане.

(2) Авансовото плащане може да бъде извършено чрез банкови карти носещи търговските знаци на VISA International, MasterCard International, Maestro и Борика АД.

(3) Доставчикът предоставя възможност за заявление за сключване на договор с кредиторските фирми - "Ню Пей" АД и БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, чрез Сайта, като Потребителят може да намери техните условия за разсрочено плащане на официалните им уебстраници както следва:

 • Информация относно предоставяните от “Ню Пей” АД услуги за разсрочено плащане онлайн - https://newpay.bg/for-customers
 • Информация относно предоставяните от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България услуги за разсрочено плащане онлайн - https://www.bnpparibas-pf.bg/uslugi

(4) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма "Спиди" АД, "Ин Тайм" ООД или "Европът 2000" АД в зависимост от това, с коя от трите фирми сме преценили да Ви изпратим стоките чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9 от настоящите Общи условия.

(5) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, но Доставчикът е избрал да изпрати стоката чрез трета страна, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма "Спиди" АД, "Ин Тайм" ООД или "Европът 2000" АД в зависимост от това, с коя от трите фирми сме преценили да Ви изпратим стоките, чрез услугата Пощенски паричен превод (ППП) и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9 от настоящите Общи условия. 

(6) Поръчаната стока може да бъде получена само от следните лица, при условие, че съответното лице е пълнолетно:

 • Купувача - съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
 • Лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
 • Лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 • Лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

(7) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 5 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(8) В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(9) При приемането на стоката лицето по ал. 5 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от настоящите Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрация в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в Сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.

(3) При поръчки с адрес за доставка в рамките на България, стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, е както следва:

Доставката на поръчки, направени от Сайта на Доставчика се извършва от куриерски фирми "Спиди" АД, "Ин Тайм" ООД и "Европът 2000" АД. Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес или до офис на куриерска фирма на територията на Република България са, както следва:

Поръчки с избран метод на доставка - In Time или Европът (до адрес и офис):

 • За поръчки на стойност до 80.00 лв., доставката за цяла България е 5.00 лв.
 • За поръчки на стойност над 80.00 лв., доставката е БЕЗПЛАТНА

Поръчки с избран метод на доставка - Speedy:

При поръчки на обща стойност под 80.00 лв. и метод на доставка до офис на Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е 5.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 7.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 12.00 лв.

При поръчки на обща стойност над 80.00 лв. и метод на доставка до офис на Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е БЕЗПЛАТНА
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 7.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 12.00 лв.

При поръчки на обща стойност под 80.00 лв. и метод на доставка до адрес със Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е 5.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 9.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 17.00 лв.

При поръчки на обща стойност над 80.00 лв. и метод доставка до адрес със Speedy:

 • При поръчки с общо тегло от 0 до 6 кг., доставката е БЕЗПЛАТНА
 • При поръчки с общо тегло от 6 до 10 кг., доставката е 9.00 лв.
 • При поръчки с общо тегло от 10 до 20 кг., доставката е 17.00 лв.

Доставката на поръчки с общо тегло над 6 кг. при поръчки над 80.00 лв. е БЕЗПЛАТНА единствено при избран метод на доставка с куриерска фирма "Ин Тайм" ООД или "Европът 2000" АД. Доставката на поръчки над 80.00 лв. със "Спиди" АД е БЕЗПЛАТНА (до офис и до адрес) единствено за поръчки с общо тегло до 6 кг. Поръчки с общо тегло над 20 кг. се изпращат единствено с куриерски фирми "Ин Тайм" ООД и "Европът 2000" АД.

Ако Потребителят изрично изяви желание поръчката му да бъде изпълнена от друга куриерска фирма, то Потребителят се задължава да заплати транспортните разходи по доставката на поръчаната от него стока.

Доставчикът си запазва правото, по своя преценка, да достави поръчката чрез друга куриерска фирма, различна от посочената в поръчката, като предварително уведоми за това Потребителя посредством телефонен разговор или чрез съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от Потребителя в данните му за поръчка.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

(5) Информацията, предоставена на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Авансовото плащане може да бъде извършено чрез банкови карти носещи търговските знаци на VISA International, MasterCard International, Maestro и Борика АД.

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. Сключване на договора - при договор за услуги;

2. Приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя при договор за продажба или:

а) Когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока;

б) При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част;

в) При договора за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока.

Към настоящите Общи условия, като Приложение №1 са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. За доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика и които могат да настъпят по време на срока за упражняване на правото на отказ;

2. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. За доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент за доставка на такива издания.

(3) Когато Доставчикът не е предоставил на Ползвателя-потребител изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок от 1 година и 14 дни, считано от датата по ал. 1 на настоящия член. Когато Доставчикът предостави на Ползвателя-потребител информацията за правото на отказ в срок от една година от датата по ал. ч на настоящия член, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора.

(4) Когато Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на настоящия член. В този случай Доставчикът е длъжен незабавно да изпрати на Ползвателя-потребител потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика, по указаните от Доставчика официални канали за комуникация, за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1 на настоящия член.

(5) Когато Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ от договора.

При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 1. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител или първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него.
 2. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
 3. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Ползвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило първо.
 4. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спасен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 5. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице в добър търговски вид, а именно - запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало такива. Стоките не трябва да са надраскани, ползвани, употребявани, скъсани, прани, гладени.
 6. Ползвателят-потребител носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 7. В случай, че Ползвателят-потребител носи отговорност за намалената стойност на стоката в хипотезите по т. 5 и т. 7 по-горе, Доставчикът има правото да удържи съответна сума от плащането към Ползвателя-потребител. В тези случаи между Доставчика и съответната куриерска фирма се съставя протокол, който удостоверява състоянието на стоката при нейното получаване от Доставчика.

(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

Чл. 17. (1) Доставчикът е длъжен да предостави на Ползвателя-потребител стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими и при спазване на изискванията за съответствие по чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

(2) Доставчикът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(3) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. 

(4) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 1. Да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. Да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. Да развали договора.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1, Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Доставчика, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. Стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; 
 2. Значимостта на несъответствието;
 3. Възможността да бъде предоставено другото средство за защита на Потребителя без значително неудобство за Потребителя.

(6) Доставчикът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 5, т. 1 и т. 2.

(7) Ползвателят-потребител има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. Доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4, или Доставчикът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 6 на този член;
 2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Доставчикът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по ал. 2 на настоящия член;
 3. Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;
 4. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Ползвателя-потребител.

(8) Ползвателят-потребител няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Доставчика.

(9) Ползвателят-потребител има право да откаже плащането на оставащата част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 18. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Ползвателят-потребител предоставя стоките на разположение на Доставчика. При замяна на стоките Доставчикът взема заменените стоки обратно от Ползвателя-потребител за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на Доставчика да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Ползвателят-потребител не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 19. В случаите на намаляване на цената съгласно чл. 17, ал. 4, т. 2, намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Ползвателя-потребител стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие. 

Чл. 20. (1) Ползвателят-потребител упражнява правото си по чл. 17, ал. 4, т. 3 да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за покупко-продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 17, Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Ползвателят-потребител ще съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато Ползвателят-потребител развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, той връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се счита за спазен, ако Ползвателят-потребител е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в това число и разходите за експедиране на стоките, са за сметка на Доставчика.

(4) Доставчикът възстановява на Ползвателя-потребител заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Ползвателя-потребител за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него.

Чл. 21. (1) Ползвателят-потребител може да упражни правата си по чл. 17 - чл. 20 в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правата на Ползвателя-потребител по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 22. (1) В случаите, в които Доставчикът отговора за несъответствие на стоката, Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация по правилата на настоящия член.

(2) Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация на стоката независимо от това дали производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката.

(3) Когато производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, Доставчикът е длъжен да запази на Ползвателя-потребител първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

(4) Рекламацията на стоката се предявява устно или писмено пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят-потребител посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят-потребител задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. Касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие.

(9) Ако производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за предявяване на рекламация по ал. 7, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

(10) Доставчикът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 12 на настоящия член.

(11) При предявяване на рекламация Доставчикът или упълномощеното от него лице задължително я описват в регистъра, като на Ползвателя-потребител се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(12) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на Сайта на Доставчика, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на Доставчика. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

(13) Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Ползвателя-потребител.

(14) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя-потребител.

(15) Предявяването на рекламация пред Доставчика не е пречка за предявяване на иск на Ползвателя-потребител в съда.

Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3 на настоящия член Доставчикът може да достави Ползвателя-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.

(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

Чл. 24. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

VІІІ. ГAPAHЦИOHHO OБCЛУЖBAHE

Чл. 25. Рискът от повреди на продукта при сглобяване от Потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.

Чл. 26. Всички продавани в електронния магазин на Доставчика стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки или друго приложимо законодателство.

Чл. 27. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба;
 2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение;
 3. Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация;
 4. Неспазени указания за сглобяване и монтаж;
 5. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение;
 6. Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта;
 7. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили - природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни.
 8. Продукт, който е ремонтиран в неоторизиран от производителя сервиз или от други лица.
 9. Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 10. Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
 11. Повреди по дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички).
 12. Повреди по дамаска, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола).
 13. Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).
 14. Повреди по дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонги, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).
 15. Повреди на дамаска, цип, тик-так копчета и аксесоари ( за порт бебе, твърд кош за количка и приспособления за носене на бебе).
 16. Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла, скринове и гардероби).
 17. Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).

Чл. 28. (1) В случай, че за стоката е предоставена търговска гаранция тя обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за Ползвателя-потребител в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора, рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

(3) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(4) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

 1. Ясно посочване, че при несъответствие на стоките, Потребителят има правни средства за защита срещу Доставчика, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на Потребителя;
 2. Името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. Процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. Посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция;
 5. Условията на търговската гаранция.

(5) Информацията по ал. 4 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене и задължително се предоставя на български език.

(6) Неспазването на някои изисквания на ал. 4 и 5 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията и Потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

(7) Клаузите на настоящия чл. 28 се прилагат само в отношенията на Доставчика с купувачи, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 работни дни.

Чл. 30. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. Това правило не се прилага в отношенията с Ползвателите-потребители, за които са приложими специалните правила по Раздел VII на настоящите Общи условия и действащото законодателство за закрила на потребителите.

Чл. 31. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз на стоката.

Чл. 32. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време към Ползвателя електронни съобщения, свързани с услугите по настоящите Общи условия, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 5 и чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по електронна поща, Viber, WhatsApp, SMS или други платформи и приложения за текстови съобщения, до момента, до който изрично не възрази срещу получаването им. Доставчикът гарантира във всеки един момент правото на Ползвателя да се откаже от получаването на търговски съобщения по предходното изречение.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 34. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайта предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: https://visvitalis.bg/auth/forgotten/.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 35. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Ползвателите по вече сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в настоящите Общи условия, Ползвателят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

(3) Ползвателят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1. Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

(4) Измененията в Общите условия обвързват Ползвателя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на ал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.

(5) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XII. ПРЕКТРАТЯВАНЕ

Чл. 37. Настоящите Общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • При взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 38. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията на Ползвателя по този договор, (2) нарушение от Ползвателя на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите или друго приложимо законодателство.

Чл. 40. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 41. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения и публикации.

Чл. 42. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и настоящите Общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и други.

Чл. 44. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 45. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 46. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 47. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 10 май 2022 г.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До "РООН" ООД, ЕИК 205733019, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ПК 4006, бул. Шести Септември № 268
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 • Поръчано на*/получено на*
 • Име на потребителя/ите
 • Адрес на потребителя/ите
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата

__________________

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата:

а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно - датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

или

б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно - датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, настоящ адрес, телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес [email protected]. В този случай, ние ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса на управление на РООН ООД (България, гр. Пловдив 4006, бул. Шести Септември № 268)

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 1 към Общите условия на РООН ООД за ползване на интернет магазина https://visvitalis.bg), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път. 

РООН ООД има правото да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

 1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките към физическия ни магазин, откъдето е тръгнала стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
 2. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от РООН ООД.

За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма на следните линкове:

https://www.speedy.bg/priceList/ (Куриерска фирма “Спиди”)

https://intime.bg/calculate/ (Куриерска фирма “Ин Тайм”)

https://evropat.bg/calculator/ (Куриерска фирма “Европът”)

Освен услугите на горните три фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки